AKTERËT E ENERGJISË

Akterët e Energjisë përfshijnë: Donatorët, Organizatat Qeveritare, Organizatat Joqeveritare (OJQ), Institucionet Financiare, Institutet Hulumtuese dhe Organizatat e tjera, lokale dhe ndërkombëtare të cilat janë të angazhuara në sektorin e energjisë.