TECH Performance ka për qëllim shërbimet ndaj klientit që t’i mundësoj një zhvillim të qëndrueshëm dhe përfitues. Ekonomia e “Gjelbër” është një ekonomi që shkarkon sasi të vogla karboni, përdor në mënyrë efiçente burimet dhe sjell një zhvillim gjithëpërfshirës në shoqëri. Qielli është miku ynë, bashkëpunëtori dhe industria jonë, një bashkëpunim të mirë me të, ne mund të shfrytëzojmë energjinë e tij për të gjeneruar ngrohje, ftohje ujë të ngrohtë dhe energji elektrike. Ne mund ti bashkojmë këto rezultate të ndryshme për të krijuar apo transformuar në një zgjidhje adekuate dhe të favorshme për ju. Ne ofrojmë zgjidhje që përputhen në çdo nevojë të mundshme.

TECH Performance aims at customer service to enable sustainable and profitable development. “Green” economy is an economy that unloads small amounts of carbon, uses resources efficiently, and brings about a comprehensive development in society.

The sky is our friend, associate and industry. With good cooperation, we can use its energy to generate heat, cold water and electricity. We can combine these different results to create or transform them into an adequate and favorable solution for you. We offer matching solutions to every possible need.

CATALOGUE

  • Photovoltaic Systems
  • Heating Systems
  • Air Conditioning Systems
  • Ventilation systems

  Rr. Gursel e Bajram Sylejmani
  70000 Ferizaj, Republika e Kosovës.

  +383 (0) 45 657 887
  +383 (0) 46 121 367
  +383 (0) 44 785 403

   info@techperformance.eco

   www.techperformance.eco

  www.facebook.com/TECH-Performance-Green-Economy-866479013562805/