Evroenergie SHPK, me seli në Prishtinë, është partner i pavarur që ofron një gamë të gjerë të shërbimeve mbështetëse që janë të rëndësishme për industrinë e përgjithshme energjetike. “evroenergie” ofron shërbime si: Kalkulimi i energjisë nga përdorimi në rrjetin furnizues, menaxhimi lokal, menaxhimi i të dhënave energjetike dhe komunikimit ndërmjet palëve në treg, me programet më të reja të TI-së, që kanë të bëjnë me industrinë e energjisë.

Konsulencë në industrinë e energjisë.

  Rexhep Mala Nr. 33, 10000 Prishtinë, Kosovë

  +383 (0) 38 223 481
  +383 (0) 38 223 482

    info@evroenergie.com

    www.evroenergie.com

    www.facebook.com/evroenergie/